یک نظر دیدن اگرچه بنظر کوتاه است / تازه فهمیده ام این اول بسم الله است

سلام. به وبلاگ شخصی بنده خوش آمدید. دانشجویان عزیز برای بهبود روابط کاربری لطفا نظر بگذارید. متشکرم

یک نظر دیدن اگرچه بنظر کوتاه است / تازه فهمیده ام این اول بسم الله است

سلام. به وبلاگ شخصی بنده خوش آمدید. دانشجویان عزیز برای بهبود روابط کاربری لطفا نظر بگذارید. متشکرم

الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها
که در دوران هجرانت بسی افتاده مشکلها...

نمونه سوال ها


942


دانشجویان عزیز باآرزوی سلامتی وتوفیق برای شمابزرگواران//موضوعات تحقیق

امتحان درس دفاع مقدس ودانش خانواده توضیحی خواهدبود


پاسخ به سوالات


امتحان ازهمه کتاب میباشد

کتاب آشنایی باعلوم ومعارف دفاع مقدس دکنرشربتی ودکتر مرادپیری/ویراست دوم/انتشارات -سمت-

کتاب دانش خانواده وجمعیت=دکترهدایت اله ستوده

باسمه تعالی
سوالات ازکتاب دانش خانواده وجمعیت جناب اقای دکترهدایت اله ستوده
فصل اول
1-خانواده راازنظراسلام ودیویس تعریف کنید.ص16

2-کارکرد خانواده راازنظردورکیم وپارسونزنام برده و2مورد آنرا به دلخواه توضیح دهید ص16و17
3-انواع خانواده راازنظر فرهنگهای مختلف توضیح دهید(خانواده گسترده/هسته ای/راه یابی/ستاکی)18
4-انواع الگوهای سکونتی درخانواده رانام برده وهرکدام را توضیح دهید19و20
5-خانواده ذرایران پس ازاسلام را توضیح دهید21
6-عوامل موثردرتشکیل خانواده ازنگاه قران وحدیث را نام برده و2موردرابه دلخواه توضیح دهید22
فرزندپروری راازمنظر اسلام توضیح دهید23
8-عوامل تحکیم خانواده را نام ببرید25
9-منظورازارتباطات انسانی درخانواده جیست؟ونظر0ساتیر)رادراین مورد بنویسید25
10 یکی ازعوامل تحکیم درخانواده همدلی وهمدردی است آنرا تعریف کنید26و27
11)نیازانسان به احترام وتکریم را ازنظر مزلو بنویسید28
فصل2
1-اهمیت ازدواج را ازنظر اسلام بنویسید31
2-هدف های ازدواج دراسلام رانام برده 2موردرا به دلخواه بنویسید33
3-دلایل تغییرروابط زن ومردرادردنیای معاصرتوضیح دهید35و35
4-شیوه های همسرگزینی را توضیح دهید39
5-علل تاخیرازدواج جوانان را بنویسید42
6-عوامل موفقیت درازدواج رانام برده هرکدام را توضیح دهید43
7-مشاوره های قبل ازدواج درچه زمینه هایی باید باشد؟آنراتوضیح دهید45
8- چهارمورد ازهدف های مشاوره ‍های زنتیکی را بنویسید46
فصل 3
1-خویشاوندراتعریف کنید52
2-مهمترین ویزگی های شبکه خویشاوندی رابنویسید55
3-مهمترین کارکرد شبکه خویشاوندی راتوضیح دهید56
4-مزیت ازدواجهای خویشاوندی را بنویسید60
5-آثار وفواید صله رحم را بنویسیئد61
6-ترمینولزی خویشاوندی را توضیح دهید62
فصل 4
1-هدف های اسیب شناسی اجتماعی را بنویسید70
2-انواع اسیب های اجتماعی را توضیح دهید70
3-جه آسیبهایی خانواده راتهدید میکند/به 6مورد اشاره فرمایید71
4-شکلهای مختلف خوشونت خانوادگی راتوضیح دهید72و73
5- خشونت درخانواده های ایرانی را توضیح دهید74
6-انواع فقدان هارا بنویسید76
7-تاثیرفقدان مادربرخانواده را بنویسید76
8-آسیبهای رسانه های گروهی را بنویسید79
9-منظورازتضادبین نسلی جیست؟توضیح دهید80
10-آسیب های اجتماعی نوپدید را توضیح دهید82
11-اثرات بحران هویت در جوانان راتوضیح دهید84
12-توجه اسلام به جوانان را توضیح دهید84
فصل 5
1-طلاق راتعریف کنید87
2-طلاق درا سلام را توضیح دهید88
3-عواملی که موجب طلاق درا سلام میشود توضیح دهید88
4-انواع طلاق را بنویسید90
5-ابعادطلاق راازنظر پل بوهانون بنویسید91
6-علل وانگیزه های افزایش  طلاق رابنویسید92
7-دلایل افزایش طلاق دردنیای معاصر را توضیح دهید93
8-عمده ترین دلایل طلاق درایران رابنویسید95
9--پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان را بنویسید101
10-عوامل افزایش طلاق را بنویسید102
11-عوامل کاهش طلاق را بنویسد102
بخش دوم====
فصل ششم
1-جنبه های اساسی جمعیت را توضیح دهید.108
2-اصطلاحات زیرراتوضیح دهید109(جمعیت حاضر وقانونی/جمعیت باز وبسته/.....ثابت ومتوقف)
3-عوامل کاهش وافزایش را بنویسید110
4-گروههای سنی جمعیت را توضیح دهید110
5-مساله سالخوردگی زنانه وجوانی جمعیت را توضیح دهید115
6-جمعیت شناسی کمی وکیفی را توضیح دهید115
7-آمارگیری نمونه ای چه فوایدی دارد120
8-دشواری های روش مطالعه درکشورهای درحال توسعه رانام برده و2موردآنرا به دلخواه توضیح دهید.120
9-چگونگی ثبت وقایع چارگانه رابنویسید.121
فصل هفتم
1-تراکم زیستی وحسابی را درقالب2فرمول بنویسید126و127
2-علل تراکم رانام برده و2موردآنرا به دلخواه بنویسید128
3- توضیح جنسی جمعیت را توضیح دهید130
4-حرکات جمعیت راتوضیح دهید132
5-فرمول حرکات طبیعی جمعیت رانوشته آنرا توضیح دهید133
6-فرمول میزان باروری جمعیت را بنویسید133
7-میزان خالص تجدید نسل رابافرمول مربوطه توضیح دهید137
8-انواع مهاجرت  راتوضیح دهید139
فصل هشتم
1-سیاستهای  جمعیتی راتوضیح دهید143
2-سیاستهای کیفی جمعیت رابنویسید146
3-تظریه های سیاستهای جمعیتی رانام برده هرکدام رابه اختصار بنویسید148
4-استدلال مخالفان افزایش جمعیت رابنویسید153
5-مالتوسی های جدیددررابطه باجمعیت چه نظری دارند155
6-شروط طرفداران جمعیت مناسب را بنویسید157
7-نگرش اسلام به فرزندآوری را توضیح دهید157
باآرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

#########################################

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

کتاب آشنایی باعلوم ومعارف دفاع مقدس دکنرشربتی ودکتر مرادپیری/ویراست دوم/انتشارات -سمت-

باسمه تعالی
نمونه سوال آشنایی با علوم ومعارف دفاع مقدس تمام کتاب
نویسندگان 1-دکتر هادی مرادپیری  2-دکترمجتبی شربتی
انتشارات((سمت))=ویراست دوم==فصل17به رشته های پزشکی اختصاص دارد
فصل 1
1-اصطلاحات زیررا ازنظرلغوی واصطلاحی بنویسید(جنگ/دفاع/جهاد)13-15
2-ریشه های به وجودآمدن جنگ را نام برده2موردرا به دلخواه توضیح دهید18و19
3-جهارموردازویزگیهای دفاع مقدس را ازمنظر امام خمینی(ره) بنویسید21و22
فصل2
1-چهارامتیازازموقعیت ایران رابنویسید23
2-موقعیت آب وهوایی ایران را توضیح دهید27
3-محورهای مواصلاتی منطقه جنوب غربی ایران را توضیح دهید32
4- شبکه رودخانه ای(درنا‍ز)عراق را توضیح دهید35
5- سواحل وبنادر عراق را توضیح دهید36و37
فصل 3
1-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تادولت عراق را بنویسید38و39
2-مهمترین علل جنگها وقراردادهای بین دولت عثمانی وایران چه بود؟39(4مورد آنرابنویسید)
3-خط القعر( تالوگ )راتعریف کنید
4-مفاد بیانیه 1975 الجزایر را به اختصار بنویسید46
5-ماده 6قرارداد1975والحاقیه های آنرابنویسید47
فصل4
1-گروه های ضدانقلاب بعدازپیروزی انقلاب چه اقداماتی انجام دادند؟51
2-وضعیت اقتصادی ایران وعراق رادراستانه جنگ رابایکدیگر مقایسه کنید(ص51و56یا جدول59)
3- وضعیت نظامی ایران وعراق دراستانه جنگ رابایکدیگر مقایسه کنید59
4-نقش کشورهای منطقه درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابررسی فرمایید60
5- نقش امریکادرجنگ افروزی عراق علیه ایران رابررسی فرمایید61
6- نقش اتحادجماهیر شوروی درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابررسی فرمایید620
فصل 5
1-جهارمورد ازعلل سیاسی حمله عراق به ایران را بنویسید65
2- جهارمورد ازعلل نظامی حمله عراق به ایران را بنویسید67
3- جهارمورد ازعلل اقتصادی حمله عراق به ایران را بنویسید69
4-زمینه های تهاجم عراق به ایران رابنویسید71(6مورد)
فصل6
1-پیشروی واهداف عراق ازحمله به ایران درمنطقه شمالغرب را توضیح دهید76
2- اهداف عراق ازحمله به ایران درمنطقه میانی را توضیح دهید76
3-علل عدم موفقیت عراق درتهاجم به جمهوری اسلامی ایران رابنویسید82و83
فصل7
1-تدابیرامام دردرمقابله بامخالفان بقای ارتش رابنویسید85
2-تدابیرامام بعدازحمله عراق به ایران راتوضیح دهید(4مورد)86
3-واکنش نیروهای مردمی وبسیج دررابطه با تهاجم عراق رابنویسید93
-فصل8
1-چگونگی عزل وفراربنی صدررا بنویسید96
2-اوضاع نظامی ایران درزمان بنی صدر بنویسید97
3-عملیات نصر(15دی59)راتوضیح دهید100
4-جهارعملیات جهارماهه اول جنگ راارزیابی فرمایید102
5-عملیات هوایی الولید(اچ/3)راتوضیح دهید104
6-عملیات مروارید راتوضیح دهید105
فصل9
1-تغییردرفرماندهی عالی جنگ رادریکساله اول جنگ رابنویسید106
2-عملیات ثامن الائمه چه نتایجی دربرداشت؟109
3-نتایج عملیات طریق القدس(پیامدها) را بنویسید111
4- نتایج عملیات فتح المبین را بنویسید111
5- نتایج عملیات بیت المقدس را بنویسید113
6- تقدیرامام ازرزمندگان عملیات فتح المبین را بنویسید113
7-خلاصه ای از عملیات بیت المقدس را بنویسید117
8-دلایل پیروزی نیروهای مسلح درعملیات های مختلف را بنویسید119
فصل10
1-دیدگاه اولیه امام را بعد ازآزادسازی خرمشهررا بنویسید121
2-علل ادامه جنگ بعداز آزادی خرمشهر را بنویسید123
3-راهبردجمهوری اسلامی ایران پس ازآزادی خرمشهر را بنویسید125
4-نکات اساسی طرح مانوروالفجر8رابنویسید129
5-روش اعمال غافل گیری دروالفجر8 را بنویسید129
6-چگونگی احداث پل بعثت رابنویسید131
7-نتایج عملیات والفجر8 را بنویسید132
8-استحکاماتمنطقه عملیاتی کربلای5 رابنویسید(4مورد)133
5-دستاوردهای عملیات کربلا5 رابنویسید136
فصل11
1-جنگ شیمیایی چیست138
2-هدف از کابرد سلاح شیمیایی درجنگ چیست؟140
3-هدف عمده عراق ازبمباران شهرهای ایران چه بود؟143
4-راههای ایران درمقابله ایران نسبت به بمباران شهرهای  ایران چه بود؟143
فصل12
1-نقش کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس درجنگ عراق علیه ایران  جه بود؟148
2-نقش امریکا درجنگ عراق علیه ایران  جه بود؟149
3- نقش فرانسه  درجنگ عراق علیه ایران  جه بود؟154
4- نقش انگلستان  درجنگ عراق علیه ایران  جه بود؟153
5- نقش آلمان درجنگ عراق علیه ایران  جه بود؟154
فصل13
1-بیانیه شورای امنیت سازمان ملل باآغاز هجوم سراسری عراق به ایران چه بود؟155
2-شش نکته ازنکاتی را که درخصوص قطعنامه598آمده است راتوضیح دهید161
3-شش دلیل از دلایل پذیرش قطعنامه598توسط ایران را بنویسید163
4-فرمایشات حضرت امام درجمع مسولان نظامی دررابطه باقطعنامه 598 را بنویسید164
5-خطاب امام درپیام به حجاج در1366الف :به جوانان             ب:دررابطه باقبول قطعنامه598چه بود؟165
فصل14
1-امام خامنه ای  درنمازجمعه20/3/67دررابطه باقطعنامه 598 چه فرمودند؟168
2-تهاجم سراسری عراق پس ازپذیرش قطعنامه598توسط ایران را بنویسید(درمنطقه جنوب غرب/شمالغرب/غرب)169و170)
3-برای رفع تهاجم مجددعراق امام به سپاه جه موضوعی را هشدار دادند؟171
4- به اختصار عملیات فروغ جاویدان منافقین را بنویسید172
فصل15
1-دلایل پیروزی جمهوری اسلامی ایران را نام برده و2مورد را به دلخواه توضیح دهید178
2- عوامل پیروزی ایران را نام برده و2مورد را به دلخواه توضیح دهید181
فصل16
1-مقام شهیدرا توضیح دهید186
2-وظیفه جامعه نسبت به شهیدچیست؟187
2-تشابهات دفاع مقدس وعاشورای حسینی را بنویسید191
فصل17
1-اهمیت بهداری درجنگ را توضیح دهید(197)
  2-اقدامات  بهداری قبل ازعملیات رزمی راتوضیح دهید(206)
  3- اقدامات  بهداری حین عملیات رزمی راتوضیح دهید   (206)   
4-انواع امداد وانتقال دربهداری رزمی رابه اختصار بنویسید(208تا210)         
5-ویژگیهای اورزانسهای دفاع مقدس رابتویسید(214)
6-اهم وظایف پست اورزانس دردفاع مقدس را بنویسید(214)
7)ویزگی های بیمارستانهای صحرایی را بنویسید(217)            
8)امام خامنه ای دررابطه با8سال دفاع مقدس چه فرمودند؟(227)
فصل18
1-عرصه سیاسی امنیتی دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را توضیح دهید(233)  
2- عرصه اجتماعی وفرهنگی دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را توضیح دهید(233)     
3   عرصه علمی وفناوری دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را توضیح دهید(244)   
4- عرصه نظامی دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را توضیح دهید(244)  
5-شش 6 موردازعرصه سیاسی  دستاوردهای خارجی دفاع مقدس رابنویسید(236
  6=به سه موردازدستاورد های خارجی درعرصه نظامی ایران دردفاع مقدس را بنویسید(248و9)
با آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز=عرب عامری
########################

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

********************************

پاسخ:

-خانم مومنی/:فصل17(بهداری و...)مخصوص رشته های پزشکیست

-خانم مریم احمدی/بلامانع است

-آقایان  اشتیاقی وهویدافر//سوالات این ترم     (942)   پاسخ با صفحات  کتاب معین شده

-سیفی همین سوالات را باید..

-پیشوایان/خط شما خوانا نبود

-کریمی/اگرتوانستید راجع به سوسنگرد هم.....


باسمه تعالی
باتشکرازکسانی که تحقیق خودراتحویل داده اند/////افرادزیر تحقیق خودرادراسرع .وقت تحویل آقای خسروی یاآقای ابراهیمی دهند
ر

باسمه تعالی

باتشکرازکسانی که تحقیق خودراتحویل داده اند/////افرادزیر تحقیق خودرادراسرع .وقت تحویل آقای خسروی یاآقای ابراهیمی دهند

تحقیق درحدود15ص  آ4 باخط بی زر12به صورت وردپرینت+سی دی

ر

نام ونام خانوادگی

موضوع نحقیق

ر

نام ونام خانوادگی

موضوع نحقیق

 

 

 

 

1

محمدصادقی

چگونگی ترورمقام معظم رهبری

24

مهدیه اسدی

بستان درجنگ

 

 

 

 

2

محمدرضابابایی

چگونگی  انفجار نخست وزیری و...

25

فرزانه مرادخانی

سنگرسازان بی سنگر

 

 

 

 

3

مهدی حسنی

بیوگرافی صدام

26

سمیه خورشیدی

ایلام دردفاع ....

 

 

 

 

4

علی اصغر اشتیاقی

==متوسلیان

27

زهرابخشی

کردستان دردفاع...

 

 

 

 

5

علیرضا هوشیاری

تنهایی ایران دردفاع...

28

پرستوشیرمحمدی

کرمانشاه...

 

 

 

 

6

خاطره امیراحمدی

نقش جوانان دردفاع مقدس

29

فاطمه مطهری؟

آذربایجان غربی دردفا...

 

 

 

 

7

فاطمه ماکویی

علل پذیرش قعطنامه598

30

ام البنین   آذرخوش             

نیروی دریایی در...

 

 

 

 

8

سیکاوش

شهدای وحدت

 31

مریم محمدی

پهبادهای ایران

 

 

 

 

9

لک

طرزتفکرفرقان

 32

مرضیّه خداداد...

انواع موشکهای ایران

 

 

 

 

10

زهراحقشناس

بیوگرافی بنی صدر

 

 

 

 

 

 

 

11

ملیکارجبعلی

==شهیدچمران

 

 

 

 

 

 

 

12

انیس بختیاری

عملیات خیبر

 

 

 

 

 

 

 

13

خدیجه اجمدی

==بدر

 

 

 

 

 

 

 

14

مریم شاکری

==کمان99

 

 

 

 

 

 

 

15

ملاحت...موسوی

نظام حقوقی اروند

 

 

 

 

 

 

 

16

حسین جباری

ویژگیهای هورالعظیم

 

 

 

 

 

 

 

17

میلادصابری

چگونگی انفجارحزب جمهوری وشهدای ...

 

 

 

 

 

 

 

18

مریم عرب سلمانی

مقاومت دزفول در...

 

 

 

 

 

 

 

18

ساعده سیفی

خرمشهردرجنگ

 

 

 

 

 

 

 

20

فاطمه فتوحی

آبادان در...

 

 

 

 

 

 

 

21

سحرگریمی

سوسنگردردفاع

 

 

 

 

 

 

 

22

پریسابهاری

جفیردردفاع

 

 

 

 

 

 

 

23

نیلوفرحیدرزاذه

اهوازدردفاع.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات (۴۴)

 • حکیمی نژاد
 • سلام استاد میشه لطفآ سوالات دفاع مقدس رو تستی بگیرین ؟ چون جواب سوالها خیلی زیاده و شبیه به هم وفرار . با تشکر
 • محمدامین مهاجر
 • استاد جواب این سوال های اخلاق کجاست؟
  پاسخ:
  سلام /ابتدای نمونه سوال نوشته شده.
  استاد امتحان دفاع مقدس تستیه؟
 • علی عرب عامری
 • سلام
  سلام
  استاد خواهش میکنم امتحان دفاع مقدس رو تستی طرح کنید
  واقعا حجم جواب سوالات زیاده
  باتشکرفروان خدمت استادارجمند
  کاملامفیدوباارزش متشکرم
 • فرزابه بیات
 • با سلام..استاد نمره های درس دفاع مقدس گذاشتین به من نمره 14 دادین ولی من 20 میشدم.اعتراص هم زدم پیگیری نشده..به خاطر این معدلم خیلی پایین اومده حتی هیچ درسی پایین 18 نشدم..خواهش میکنم برگه امتحانمو دوباره تصحیح بفرمایین..با تشکر 
  سلام استاد برای دانش خانواده این سوالات خونده بشه کافیه؟؟

  با سلام،سوالات درس دانش خانواده مثل ترم قبل میباشد ،آیا تغییری در آن لحاظ میشود یا برای امتحان همین سوالات را مطالعه کنیم؟
  سلام استاد
  خسته نباسین 
  برا 14 نمره که تستی هستش برا درس دانش خانواده و جمعیت باید کله کتابو بخونیم؟
  استاد نمیشه یه تعدادی تست بزارین از همونا باشه
  سلام استاد،خسته نباشید
  برای امتحان دانش خانواده همین نمونه سوالات رو بخونیم کافیه؟
  سوالات تستی  هم از همین نمونه سوالات میاد؟
  لطف می کنید جواب بدید... 
  Ba Salem 
  Ostad lotfan soalaie testi ra ham bezarid vaghean khondane kole ketab sakhte va ink to on roz2 ta emtehan darim
  سلام استاد 
  برای امتحان دانش خانواده فقط همین 16 تا سوال رو بخونیم ؟
  تستی ها از همین 16 تا هست ؟
  اون 30 تا سوال اونور چی هستش ؟ اونارو هم باید بخونیم ؟ 
  استاد لظفا جواب بدید 
  با تشکر 
  با عرض سلام و خسته نباشید
  استاد سوالات دانش خانواده فقط 15 عدده برای امتحانات دی 94؟؟؟؟
  سوالات تستی از کجا میاد؟؟؟؟
 • محمدسعیدی
 • استاد تورو خدا جواب بدید لطفا .
  14 نمره ی تستیه دانش خانواده از کجاس؟
  میشه لطفا نمونه تست بدید .
  زمان بندی امتحانات اصلا مناسب نیست.
  Salam ostad...darse danesh khanevade... gheyre in soal tashrihia baghiash shukhie ya vaghan bayad kole ketabo bekhunim?!?!?!? 😲
  استاد اون 14 نمره چی!؟
  نگو که از کل کتابه😯😯😯
  سلام استاد . اون 14 نمره تستی از کجا میاد ؟ شما که انقدر وبلاگتون رو تبلیغ میکنید لااقل هر 10 روز یه بار بهش سر بزنید
  سلام استاد .چرا جواب بچه هارو درباره دانش نمیدید؟؟؟ما منتظریم.
  با سلام استاد منظورتون از 14 نمره تستی چیه؟؟ از کجا قراره بیات ؟؟؟ الان ما این 16 سوالو بخونیم کافیه دیگه ؟؟؟
  سلام استاد اون الان 14 نمره تستی چیجوری قراره بیات ؟؟؟ الان قضیه دقیقا چیه  باید کله کتابو خوند ؟؟اگه واقعا اینجوریه که استاد خودتون سره کلاس گفتین واسه کله کتاب سوال میزارین خدایی انصافه این همه رو خوند بخدا خیلی سخته ..!!!!تمام دروس عمومی روالشون همینه .....
  ممنون استاد
  تشکر واسه چیه؟؟نکنه استاد جواب شما رو داده؟؟لطفا اگه درباره امتحان چیزی میدونید ما رو هم در جریان بزارید.
  salam ostad  lotfan baraye testiha ham y fekri bokonid nemishe kole ketabo khoond
  دوستان خداروشکر کنید من دانش رو با خود استاد ستوده داشتم کل کتاب تشریحی بدون نمونه سوال:|
  الانم دارم 16 فصل اول دفاعو که قراره تستی بیاد روخونی میکنم:'(
  آرزوی موفقیت برای همگی
  سلام استاد  سوالات دفاع مقدس که گذاشتین 18 فصله ولی کتابی که من دارم 17 فصله 
  سلام استاد ببخشید تعداد سوالات خیلی زیاده .90 تا و هر کدومم با جواب های زیاد استاد لطفا فکر دانشجوهاهم باشید باید 20 واحد و تو یک هفته امتحان بدیم  حتی بنده روزی سه تا امتحانم دارم لطفا تعداد سوالات و کم کنید  خواهش میکنم. با تشکر
 • علی اصغر اشتیاقی
 • سلام 
 • علی اصغر اشتیاقی
 • استاد نمونه سوال  امتحان دفاع مقدس برای امتحان ترم همین هایی هستن که الان گذاشتید ؟؟
  آخه به ما گفته بودین : سوال ها با جوابن و با سوال های سال قبل اشتباه نگیرین 
  استاد ماه رمضان هم توی امتحاناته لطفا تعداد سوالات رو یه خورده کم کنید. خیلی سخته خوندنشون
  سلام استاد برای امتحان دفاع سوال جدید میگذارید یا باید همیا رو بخونیم؟
  سلام استاد من کریمی هستم من تحقیقم درباره ی کربلای 4 بود وبه شما تحویل دادم بازهم لازمه  درباره ی سوسنگرد در دفاع هم تحقیقی ارائه بدم ؟استاد خواهشا به  سوالم پاسخ دهید.
 • امیررضا هویدافر
 • سلام استاد  خسته نباشید.امیر رضا هویدافر هستم دانشجوی رشته توزیع و انتقال برق  پنجشنبه هاو در دانشگاه گرمسار خدمت  حضرت عالی هستم .دو گروه سئوال در این وبلاگ وجود دارد.سئوال های مربوطه را لطفا" مشخص نمایید.با احترام
 • سید کورش حسینی
 • با عرض سلام و خسته نباشید. استاد سوالات در دانش خانواده برای این ترم (خرداد 95) همین سوالات این بخش است؟

 • حسین جناب اصفهانی
 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی و با سپاس فراوان از زحمات جنابعالی در ترمی که گذشت...
  غرض از مزاحمت سوالی داشتم که خواهشمندم به آن پاسخ بفرمایید
  و ان اینکه طبق قراری که گذاشته شده بود مبنی بر اینکه کل کتاب در امتحان باشد و در ان صورت امتحان تستی باشد هنوز پابرجاست و همینگونه است یا خیر!?!
  با تشکر
 • امیر خوشنود
 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی
  با توجه به اینکه مطمئنم شما به نظرات بچه ها توجه میکنید و پاسخ افراد رو میدید این مطلب رو بیان میکنم

  اگر سختی درس خواندن در ماه مبارک رمضان و وقت نگذاشتن کافی حتی 1 روز برای مطالعه و حجم بالای مطالب کتاب  رو در نظر نگیریم، به نظرتون چجوری این درس رو بخونیم؟
  آیا ممکنه فصل هایی از کتاب رو حذف کنید؟
  آیا ممکنه سوالات رو تستی بدید؟

  شما میدانید که معدل چقدر مخصوصا برای پسر ها مهمه
  واطلاعات دارید که حتی یک درس 2واحدی چجوری میتونه معدل رو تحت تأثیر بگذاره

  با تشکر


 • امیر فتاحی
 • سلام استاد خواهش میکنم در مورد نمره من تجدید نظر کنید خواهش 
  ممنون
 • امیر فتاحی
 • سلام استاد خواهش میکنم در مورد نمره من تجدید نظر کنید خواهش 
  ممنون دردرس دانش خانواده
  استاد ازتون خواهش میکنم برگه های دفاع رو تصحیح کنید باور کنید خیلی وقته منتظر نمرشیم خیلی مهمه 
  سلام استاد وقت به خیر پس چرا نمره دفاع و نمیدین؟؟ 
  مردیم از استرس
  سلام استاد طاعاتتون قبول استاد ازتون خواهش میکنم نمره ی امتحان دفاع و زودتر اعلام کنید ممنون
  استاد توروخدااااااااااا نمره هامونو نهایی کنید به خدا ۱۰۰۰ تا مار داریم مدرک میخوایم 
  ضمن عرض ادب خدمت استاد عزیز..خیلی ممنون بابت سوالات
  استاد خدا ازتون نگذره که درس به این سادگی رو انقدر سختش میکنید و بدتر دانشجو رو از این قبیل مباحث زده میکنید
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی